1.'ye Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makinesi / EQ9 CONNECT - TI909701 HC
2.'ye Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makinesi / EQ9 - TI903209 RW
3.'ye Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makinesi / EQ6 PLUS - TE653311 RW